Technická kontrola

 

Technická kontrola je podľa zákona č. 106/2018 Z. z., § 106 prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technická kontrola sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom.

Druhy technických kontrol

 • technická kontrola pravidelná,
 • technická kontrola zvláštna,
 • technická kontrola administratívna,
 • technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí,
 • technická kontrola na vydanie prepravného povolenia,
 • opakovaná technická kontrola.

STK MICHALOVCE ykonáva všetky druhy kontrol okrem technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí.

Rozsah technických kontrol

Technická kontrola je podľa zákona č. 106/2018 Z. z., § 106 prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technická kontrola sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom.

Prevádzkovateľ vozidla

je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté s povinnou výbavou. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované.

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Technická kontrola sa NEVYKONÁ, ak :

 • nie sú predložené ustanovené doklady,
 • nemožno naštartovať motor,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
 • vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

Hodnotenie technického stavu vozidla

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosť jednotlivých systémov, komponentov hodnotia trojstupňovou klasifikáciou:

1. stupeň vyznačený písmenom „A“ stav s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

2. stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

3. stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie. Vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

Po ukončení TECHNICKEJ KONTROLY a prevzatí protokolu o výsledku technickej kontroly je vodič povinný skontrolovať kompletnosť vozidla prípadne poškodenia vozidla. Za chýbajúce veci,alebo poškodenia vozidla po opustení pracoviska TK nenesieme žiadnu zodpovednosť .