Kontrola originality

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný predložiť nasledovné doklady:

Preukaz totožnosti

Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike sú potrebné tieto doklady:

 • žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie,
 • oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,
 • oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.
 • Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:
  • doklad o nadobudnutí vozidla,
  • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
  • úradne overený doklad o vyradení vozidla z evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
  • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európskej únie.
 • Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla sú potrebné tieto doklady:
  • doklad o nadobudnutí vozidla,
  • úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
  • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európskej únie
 • Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:
  • doklad o nadobudnutí vozidla,
  • vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
  • návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).
 • Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku sú potrebné tieto doklady
  • doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
  • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
  • doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.
 • Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie sú potrebné tieto doklady:
  • technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV KONTROLY ORIGINALITY

Po ukončení KONTROLY ORIGINALITY a prevzatí protokolu o výsledku  kontroly originality je vodič povinný skontrolovať kompletnosť vozidla alebo poškodenia vozidla. Za chýbajúce veci alebo poškodenia  vozidla zistené po opustení pracoviska KO nenesieme žiadnu zodpovednosť.