Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK
CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

D M F a. s. Lastomírska č . 9 , 071 01 Michalovce , IČO 36187437, podľa §4
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave
vydáva
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

Oddiel I.
Základné ustanovenia

Článok 1

Úvod
(1) Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu DMF a.s. Michalovce,
Lastomírska č. 9 Michalovce IČO 36187437, ktoré sú potrebné na uzavretie prepravnej
zmluvy.
(2) Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je preprava vecí, nákladov, priemyselných
tovarov, strojových zariadení a iných požadovaných druhov tovarov v medzinárodnej a
vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.

Článok 2
Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb
(1) Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu
a) vnútroštátna cestná nákladná doprava,
b) medzinárodná cestná nákladná doprava.
(2) Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy
 vozové zásielky,
 kusové zásielky.
(3) Vozové zásielky sú zásielky , prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo
príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2500 kg alebo bez zreteľa
na jej hmotnosť:
2
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
a) ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,
b) ak je dohoda s prepravcom na vykonanie prepravy zásielky zvláštnou samostatnou jazdou
vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej
lehote si to vyžaduje,
c) ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých
miestach.
(4) Za dokladku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej
jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

Článok 3
Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom
(1) Dopravca vzhľadom na svoju technickú základňu prepravuje vozové zásielky, ale vykonáva
aj prepravu kusových zásielok.
(2) Druhy prepráv realizované na základe vozového parku
a) preprava nákladu na paletách,
b) preprava sypkých materiálov
c) preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov.

Článok 4
Veci vylúčené z prepravy
(1) Z prepravy sú vylúčené
a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,
b) nebezpečné veci triedy 1 (výbušné látky a predmety), triedy 6.1 (jedovaté látky), 6.2
(infekčné látky), triedy 7 (rádioaktívny materiál), triedy 8 (žieravé látky) podľa členenia
stanoveného Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou

(Dohoda ADR),
c) predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť,
prekračujú rozmery a možnosti vozidiel , stav pozemných komunikácií, ktoré majú byť pri
preprave použité nie, sú vhodné na preprave vozidlom dopravcu,
d) veci vysokej resp. ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).
(2) Dopravca neprepravuje živé zvieratá.
3
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
(3) Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je
povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi
oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo
neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku
dohodnutého prepravného za celovozovu zásielku.

Článok 5
Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce odosielateľa
a príjemcu vecí s dopravcom
(1) Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté
dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady č. 561/2006 o harmonizácii
niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Jedná sa
najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest
príjemcu. Ďalej sa jedná o dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu
mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných
odpočinkov.
(2) Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a
manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať
k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.
(3) Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by
bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných
zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu.
Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal
je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným
obalom počas prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.
(4) Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi
rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej
techniky pri ložných prácach a preprave.
(5) Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento
prepravný poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre
odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave kusových
zásielok je odosielateľ povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť adresou
odosielateľa a príjemcu.
(6) Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky
určitým spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ
povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných
obalov podľa platných Slovenských technických noriem (STN) prípade iných noriem (napr.
IMO ak zásielka bude prepravovaná aj námornou dopravou).
(7) Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a
označovanie tovaru, prepravu odmietne; ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a
označovaniu zásielky zapísanú v nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí,
môže dopravca zásielku prevziať k preprave.
4
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
(8) Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu
v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na
mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je
pracovníkom dopravcu.
(9) Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá
zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju
prevziať späť.
(10) Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda
na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie
zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení
jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.
(11) Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na
prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa
zistila jej chyba podľa ods. 10, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť. Náklady
spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady
spojené s prerušením prepravy podľa od. 10 je povinný odosielateľ zásielky dopravcovi
uhradiť.
(12) Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet, len
vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je
dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.
(13) Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň,
kontejnerov a pod. a s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými
zároveň so zásielkou.
(14) Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza
v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.
(15) Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má
pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným
vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých
kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej
jednotky je známa, prípadne zistená vážením.
(16) Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania zaznamenáva dopravca na všetky
diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní
k dispozícii.
(17) Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a
pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje
hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.
(18) Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené so
zisťovaním hmotnosti zásielky.
(19) Odosielateľ v SR si je vedomý, že ak uvedie bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho
prevádzkovateľa , pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť
vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú
hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy
vozidla, môže byť podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších
predpisov sankcionovaný zo strany Policajného zboru.
5
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
(20) Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozloženie
zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, je odosielateľ povinný vykonať vyloženie
časti zásielky resp. jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu
nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky, je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky
resp. jej preloženie na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude
prekladať resp. časť vykladať je dopravca povinný informovať odosielateľa zásielky a tieto
úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade. Na prepravu vyloženej časti
zásielky je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú objednávku prepravy.
(21) Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky
(presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých
nákladných vozidiel resp. v určitom čase na miesto nakládky resp. vykládky. Napríklad či
miesto neleží v nízkoemisnej zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel
s určitou celkovou hmotnosťou, s určitým zaťažením na nápravy a pod. Odosielateľ tiež je
povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu resp. v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.
(22) Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa
dopravca s prepravcom nedohodol inak.
(23) Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemožno urobiť
mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená
bezpečnosť cestnej premávky.
(24) Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku
a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu
potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov a je to v prepravnej zmluve výslovne
dohodnuté a za dohodnutý príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu
z hľadiska predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať manipulačné zariadenia
prepravcov pokiaľ nebola z ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom prepravcov.
(25) Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane
zásielky pred poškodením. Prepravca (odosielateľ a príjemca) je povinný zabezpečiť
podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je
povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave,
ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné
spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových
komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnostnom stave, ako aj dostatočné
osvetlenie miest nakládky a vykládky vozidiel.
(26) Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo
ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky. Odosielateľ zásielky je povinný poskytnúť
presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má
odosielateľa vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej nákladnej
doprave je povinný ich dopravcovi v dostatočnom predstihu pre zahájením prepravy
poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.
(27) Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť
rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla
prepravovaným tovarom a z hľadiska toho aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto
k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie
nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené
môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie
nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.
6
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
(28) Ak zabezpečuje nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo
k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať ťažšie
náklady z väčšej výšky na vozidlo.
(29) Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo
prepravovaným nákladom, je prepravca povinný zaistiť po vyložení zásielky a pri
opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho
vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet
dopravca.
(30) Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou
spojené hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie.
(31) Ak je požadované vymytie cisternového vozidla alebo cisternového kontajnera pred
nakládkou iného druhu nákladu je povinný túto skutočnosť prepravca dopravcovi oznámiť
v objednávke prepravy alebo rámcovej prepravnej zmluve. Náklady spojené s vymytím
hradí prepravca.
(32) Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo
jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju
použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca
nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je
možno urobiť aj v prepravnej listine.
(33) Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní
voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do
nákladného listu.
(34) Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje; pokiaľ nebolo
v prepravnej zmluve dohodnuté ináč; čas od požadovaného času pristavenia vozidla
dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé
dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov
k zásielke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu, ktorá by mala byť
dohodnutá v prepravnej zmluve.
7
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy


Oddiel II
Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí vo
vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

Článok 6
Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave
(1) Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy
o preprave bude sa riadiť ustanoveniami §§ 610-629 o zmluve o preprave vecí podľa zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
(2) Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z
určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ
sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).
(3) Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v
prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne
potvrdil prevzatie zásielky.
(4) Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich
dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu
spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.
(5) Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o
prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.
(6) Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v
dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť
dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.
(7) Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má
podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie
prepravy.
(8) Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby
preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a
uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.
(9) Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú
sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia
o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník).
(10) Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu
zmluvy o preprave nákladu podľa §765 a nasledujúcich zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
8
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

Článok 7
Povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky
(1) Objednávateľ prepravy najčastejšie odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne
údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi
porušením tejto povinnosti.
(2) Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky emailom,
faxom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma
objednávky pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.
(3) Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa
prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie je vhodnejšie medzi
dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.
(4) Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie
faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy musí objednávka
alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje:
a) obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu
a podľa potreby aj iné kontaktné údaje,
b) informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), počet
kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),
c) miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),
d) ak je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky,
e) pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia.
f) dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu).
(5) Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať
ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za
škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.
(6) Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene
zásielky ako je bežná trhová cena.
(7) Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.
(8) Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a
dopravcom
a) prijatím objednávky,
b) ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,
c) prevzatím zásielky k preprave.
(9) Objednávka je prijatá

9
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
a) ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase,
prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo
b) okamžikom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom
potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada odosielateľ takéto
potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,
c) započatím objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa
predchádzajúcich bodov.
(10) Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi
vzniká nová prepravná zmluva.
(11) Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať
od objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 80 % z dohodnutej ceny resp.
predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť
a vystaviť požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).
(12) Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto
prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.
(13) Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá
v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.
(14) Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva
neurčuje za rozhodnú inú cenu.
(15) Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok
na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
(16) Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie
zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť.
Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke.
Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu
odosielateľom. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí
odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým
istým spôsobom ako pôvodný príjemca.
(17) Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči
odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach
príjemca vedel alebo musel vedieť.
(18) Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo
k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.
(19) Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred
zádržnými právami vzniknutými predtým.
(20) Zádržné právo dopravcu má prednosť pred zádržným právom zasielateľa.

Článok 8
Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a za nedodržanie podmienok prepravy
10
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
(1) Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré
vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za
prekročenie dodacej lehoty.
(2) Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo
prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený
nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou zásielky alebo okolnosťami, ktoré dopravca
nemôže odvráti ť a ktorých následky odstráni ť nie je v jeho moci.
(3) Dopravca sa nemôže dovolávať v snahe zbaviť sa svojej zodpovednosti ani chýb vozidla
použitého na prepravu, ani zavinenia alebo nedopatrenia osoby, od ktorej najal vozidlo,
alebo jej zástupcov alebo pracovníkov.
(4) Dopravca je s prihliadnutím na ustanovenia dohovoru CMR článku 18 ods. 2 až 5
oslobodený od zodpovednosti, ak strata alebo poškodenie vznikne z osobitného
nebezpečenstva súvisiaceho s jednou alebo s viacerými z týchto skuto čností:
a) použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak také použitie vozidiel bolo výslovne
dojednané a poznamenané v nákladnom liste;
b) chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne
balená alebo ak nie je balená vôbec, vystavená stratám alebo poškodeniam;
c) manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom alebo
osobami konajúcimi za odosielate ľa alebo príjemcu;
d) prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate
alebo poškodeniu, najmä lomom, hrdzou, vnútorným kazením, vysychaním, unikaním,
normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov;
e) nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky;
f) preprava živých zvierat.
(5) Ak dopravca nezodpovedá podľa tohto článku za niektoré z okolností, ktoré spôsobili škodu,
zodpovedá do tej miery, v akej okolnosti, za ktoré pod ľa tohto článku zodpovedá, prispeli
ku škode.
(6) Dôkaz o tom, že strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty vznikli
niektorou z príčin uvedených v dohovore CMR článku 17 ods. 2, patrí dopravcovi.
(7) Ak dopravca osvedčí, že pod ľa okolností prípadu mohla strata alebo poškodenie zásielky
vzniknúť z jedného alebo z niekoľkých zvláštnych nebezpečenstiev uvedených v dohovore
CMR v článku 17 od. 4, predpokladá sa, že vznikli z týchto nebezpečenstiev. Oprávnený
môže však preukázať, že škodu nespôsobilo ani celkom ani čiastočne niektoré z týchto
nebezpečenstiev.
(8) Právna domnienka podľa predchádzajúceho odseku neplatí v prípade uvedenom
v dohovore CMR článku 17 ods. 4 písm. a), ak ide o neobvykle veľkú stratu alebo o stratu
jednotlivého kusu zásielky.
(9) Ak sa preprava uskutočňuje vozidlom vybaveným takým zariadením, že zásielka je chránená
pred vplyvom tepla, zimy, pred kolísaním teplôt alebo pred vlhkosťou vzduchu, môže sa
dopravca dovolávať dohovoru CMR článku 17 ods. 4 písm. d) len v tom prípade, ak
11
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
preukáže, že urobil všetky opatrenia, ktoré mu za daných okolností patria, pokiaľ ide o
výber, údržbu a použitie týchto zariadení, a že sa spravoval osobitnými pokynmi, ktoré mu
boli udelené.
(10) Dopravca sa môže dovolávať článku 17 ods. 4 písm. f) dohovoru CMR len vtedy, ak
preukáže, že urobil všetky opatrenia, ktoré bol pod ľa okolností povinný urobiť, a že sa
spravoval osobitnými pokynmi, ktoré mu boli udelené.
(11) Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zásielka nebola vydaná v dojednanej lehote,
a pokiaľ lehota nebola dojednaná, keď skutočný čas prepravy s prihliadnutím na okolnosti a
pri čiastkových nakládkach najmä s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie
(12) Oprávnený môže zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do
30 dní po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po
prevzatí zásielky dopravcom na prepravu.
(13) Oprávnený môže pri prijatí náhrady za stratenú zásielku písomne požiadať, aby
bolbezodkladne upovedomený, ak sa zásielka nájde do jedného roka po vyplatení náhrady.
Opodaní tejto žiadosti sa mu vydá písomné potvrdenie.
(14) Do 30 dní po tom, čo dostal správu o nájdení zásielky, môže oprávnený žiadať, aby mu
zásielka bola vydaná, musí však splniť záväzky vyplývajúce z nákladného listu a vrátiť prijatú
náhradu, prípadne po odčítaní výdavkov, ktoré boli v nej zahrnuté; zachová sa mu však
právo na náhradu škody za prekročenie dodacej lehoty podľa článku 23, prípadne 26
dohovoru CMR.
(15) Ak oprávnený nepodal žiadosť podľa odseku 13 alebo ak nedal v lehote 30 dní pokyny podľa
odseku 14, alebo ak sa zásielka našla až po uplynutí jedného roka po vyplatení náhrady,
môže dopravca naložiť so zásielkou pod ľa práva platného v mieste, kde je zásielka.
(16) Ak sa zásielka vydá príjemcovi bez toho, že by sa v zmysle podmienok prepravnej zmluvy
vybrala dobierka, je dopravca povinný poskytnúť odosielateľovi náhradu škody až do výšky
dobierky; proti príjemcovi má však právo postihu.
(17) Ak odosielateľ odovzdáva na prepravu nebezpečnú zásielku, je povinný upozorniť dopravcu
na presnú povahu nebezpečenstva, ktoré z tejto zásielky vyplýva, prípadne mu oznámiť, aké
bezpečnostné opatrenia treba urobiť. Ak toto upozornenie nie je zapísané v nákladnom
liste, je povinnosťou odosielate ľa alebo príjemcu preukázať iným spôsobom, že dopravca
vedel o presnej povahe nebezpečenstva spojeného s prepravou zásielky.
(18) Dopravca môže nebezpečné zásielky, o nebezpečnej povahe ktorých v
zmyslepredchádzajúceho odseku tohto článku nevedel, kedykoľvek a kdekoľvek zložiť, zničiť
alebo zneškodniť, a to bez akejkoľvek povinnosti nahradiť škodu; okrem toho odosielateľ
zodpovedá za všetky výdavky a škody vzniknuvšie odovzdaním takej zásielky na prepravu
alebo jej prepravou.
(19) Ak dopravca má podľa ustanovení tohto Dohovoru CMR povinnosť nahradiť škodu za úplnú
alebo čiastočnú stratu zásielky, vypočíta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste a čase jej
prevzatia na prepravu.
(20) Hodnota zásielky sa určuje pod ľa burzovej ceny, a ak nie je burzová cena, podľa bežnej
trhovej ceny, a ak nie je ani burzová ani bežná trhová cena, pod ľa všeobecnej hodnoty
tovaru rovnakej povahy a akosti.
(21) Náhrada škody nesmie presahovať 25 frankov za kilogram chýbajúcej hrubej váhy. Frankom
sa rozumie zlatý frank váhy 10/31 gramu a rýdzosti 0, 900.
12
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
(22) Okrem toho sa uhrádza dovozné, clo a iné výdavky vzniknuvšie v súvislosti s prepravou
zásielky, a to pri úplnej strate v plnej výške a pri čiastočnej strate pomerným dielom; iné
škody sa neuhrádzajú.
(23) Ak sa prekročí dodacia lehota a oprávnený preukáže, že škoda vznikla z tohto dôvodu,
dopravca je povinný uhradiť škodu len do výšky dovozného.
(24) Vyššiu náhradu možno požadovať iba vtedy, ak bola podľa článku 24 a 26 dohovoru CMR
udaná cena zásielky alebo osobitný záujem na dodaní.
(25) Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste
cenu zásielky prevyšujúcu hranicu určenú v článku 21 a v takom prípade nahrádza udaná
cena túto hranicu.
(26) Pri poškodení zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú sa jej hodnota znížila; suma sa
vypočítava z hodnoty zásielky určenej podľa článku 23 ods. 1, 2 a 4 dohovoru CMR.
(27) Náhrada škody nesmie však presahovať:
a) ak je poškodením znehodnotená celá zásielka, sumu, ktorá by sa vyplatila pri jej úplnej
strate;
b) ak je poškodením znehodnotená len časť zásielky, sumu, ktorá by sa vyplatila pri
strate znehodnotenej časti zásielky.
(28) Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste
sumu osobitného záujmu na dodaní zásielky pre prípad jej straty alebo poškodenia alebo
prekročenia dodacej lehoty.
(29) Ak bol udaný osobitný záujem na dodaní, môže sa nezávisle od náhrad škôd určených v
článkoch 23, 24 a 25 dohovoru CMR požadovať náhrada ďalších preukázaných škôd až do
sumy udaného záujmu na dodaní.
(30) Oprávnený môže požadovať úroky z náhrady škody. Tieto úroky vo výške 5 % ročne sa
počítajú odo dňa zaslania písomnej reklamácie dopravcovi, a ak nebola reklamácia podaná,
odo dňa podania žaloby na súde.
(31) Ak sumy, podľa ktorých sa náhrada škody vypočítava, nie sú vyjadrené v mene štátu, v
ktorom sa platenie náhrady požaduje, uskutočňuje sa menový prepočet podľa bežného kurzu
platného ku dňu a v mieste vyplatenia náhrady.
(32) Ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty pri preprave, na ktorú sa
vzťahuje Dohovor CMR, môže viesť podľa príslušných právnych predpisov k uplatneniu
mimozmluvných nárokov, môže sa dopravca odvolať na tie ustanovenia Dohovoru, ktoré
vylučujú jeho zodpovednosť alebo ktoré určujú alebo obmedzujú rozsah náhrady škody.
(33) Ak sa pri strate zásielky, pri jej poškodení alebo pri prekročení dodacej lehoty uplatnia nároky
z mimoriadnej zodpovednosti proti niektorej z osôb, za ktoré dopravca podľa článku 3
dohovoru CMR zodpovedá, môže sa táto osoba tiež odvolať na tie ustanovenia Dohovoru
CMR, ktoré vylučujú zodpovednosť dopravcu alebo ktoré určujú alebo obmedzujú rozsah
náhrady škody.
(34) Dopravca sa nemôže odvolávať na tie ustanovenia tejto kapitoly, ktoré vylučujú alebo
obmedzujú jeho zodpovednosť alebo prenášajú dôkazové bremeno, ak bola škoda spôsobená
13
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
úmyselne alebo takým zavinením, ktoré sa podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec
prejednáva, považuje za rovnocenné úmyslu.
(35) To isté platí aj vtedy, ak sa úmyselného konania alebo zavinenia dopustili zástupcovia alebo
pracovníci dopravcu alebo iné osoby použité dopravcom na uskutočnenie prepravy a ak títo
zástupcovia, pracovníci alebo iné osoby konali v rámci svojich pracovných úloh. V takom
prípade sa títo zástupcovia, pracovníci alebo iné osoby tiež nemôžu odvolávať, pokiaľ ide o
ich osobnú zodpovednosť, na ustanovenia tohto článku

Článok 9
Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy
(1) Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka
mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ
je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.
(2) Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.
(3) Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa
ods. 1 hradí odosielateľ a podľa ods. 2 príjemca.
(4) O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tiež ustanovenia čl. 7.
(5) Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný
oznámiť to bez meškania dopravcovi.
(6) Ak bola preprava odvolaná až po výjazdu vozidla na dojednané miesto nakládky alebo
vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo
z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým
spojené.
(7) Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za
dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je
povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové
podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy
môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom
pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.
(8) Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu
započať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a
s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný
vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.
(9) Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr.
nutnosť preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dlhšej doby, než
bude potrebná k odstráneniu prekážky.
(10) Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje
dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine
dať návrh, ako so zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení
prepravnej zmluvy.
14
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
(11) Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť
odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania
vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.
Článok 10
Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave
(1) Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne
likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ
alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad
dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na
prepravnej listine dohodnúť inak.
(2) Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu
so zásielkou.
(3) Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:
a) názov (meno) odosielateľa a príjemcu,
b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,
c) počet kusov,
d) celkovú hmotnosť zásielky,
e) miesto nakládky a miesto vykládky,
f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,
g) miesto pre výhrady dopravcu.
(4) Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je
a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,
b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.
(5) Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať
pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť
údaje prepravnej listiny zjednodušené.
(6) Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť
údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.
(7) Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého
vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov
a spôsobu nakládky.
(8) Pri preprave nebezpečných vecí sa vyžadujú od odosielateľa ďalšie doklady predpísané
platnou právnou úpravou, ktoré sú uvedené v ďalších oddieloch prepravného poriadku.
(9)
15
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
Oddiel III
Záverečné ustanovenia
Článok 14
Reklamačné konanie
(1) Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu
vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú
nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku
a Občianskom zákonníku.
(2) Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva
vyplývajúce z prepravy písomne.
(3) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať len
ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.
Článok 15
Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť
(1) Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný
poriadok na svojom webovom sídle a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.
(2) Tento prepravný poriadok je platný od 01.03.2012.
(3) Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je
súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah
súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.
(4) Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp.
nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.
Článok 16
Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy
(1) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia
a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.
16
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
(2) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca
zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

V Michalovciach dňa 25.02.2012
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Ing Činčár Dušan
riaditeľ
………………………………………………….
podpis